top of page

SHIPPING & RETURNS

SHIPPING POLICY

การส่งสินค้า

สินค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้า DIY ลูกค้าสามารถประกอบเองได้ค่ะ

สามารถส่งเป็นกล่องได้ทั่วประเทศไทย (มีค่าใช้จ่าย)

 

มีบริการติดตั้งภายในกรุงเทพและเขตปริมณฑล

 

RETURN & EXCHANGE POLICY

สินค้ามีการรับประกันข้อผิดพลาดจากการผลิต แล้วแต่ประเภทของสินค้า

bottom of page